pozadiz.png, 45kB pozadihl.jpg, 260kB

O NÁSNaše škola


Základní škola zahájila vzdělávací činnost 1. 9. 2016. Kapacita zapsaná ve školském rejstříku je 450 žáků v základní škole, 150 žáků ve školní družině. Od zahájení vzdělávací činnosti školy každoročně v září nastupovaly nové první a šesté ročníky. Škola se postupně naplnila a od školního roku 2020/2021 je školou se všemi devíti postupnými ročníky.
Vzdělávacím cílem školy je naplnění kompetencí daných Rámcovým vzdělávacím programem. Tento je zpracován na podmínky školy ve vlastním školním vzdělávacím programu „ Pojď s námi objevovat svět“. Program je živým dokumentem, který je průběžně doplňován. V blízké době dojde k jeho revizi, a to v souladu s očekávanou úpravou Rámcového vzdělávacího programu.


VIZE ŠKOLY

Destinka je Laskavá, Inspirující, Povzbuzující, Kooperující a Aktivní.


Především chceme


 • Zajistit kvalitní základní všeobecné vzdělávání, naučit žáka učit se, tvořivě myslet, logicky uvažovat a řešit problémy
 • Vytvořit školní vzdělávací program „Pojď s námi objevovat svět“ vycházející z požadavků rámcového vzdělávacího programu
 • Propojovat klasické metody výuky s moderními interaktivními a činnostními metodami
 • Podporovat vzájemné vztahy založené na toleranci a úctě
 • Učit žáky komunikačním dovednostem v mateřském i cizím jazyce (podporovat lásku ke knize, rozvíjet čtenářské dovednosti i komunikaci prostřednictvím moderních technologií)
 • Nabídnout smysluplné trávení volného času
 • Zapojit žáky, pracovníky školy, rodiče i veřejnost do školního dění a společně tak vytvářet tradice obnovené školy

Žáci naší školy budou vychováváni ke zdravému sebevědomí a její absolventi budou schopni:


 • Uvědomovat si své potřeby a pocity, vyjádřit je a podle toho se řídit
 • Přijímat zodpovědnost za své zdraví, za své okolí i za druhé
 • Smysluplně využívat získané poznatky a dovednosti
 • Spolupracovat, hledat, objevovat, přemýšlet
 • Radovat se ze života, prosazovat se, vybrat si správnou cestu do života

Silné stránky školy


 • přizpůsobení vzdělávací strategie potřebám žáků,
 • prostor pro sdílení názorů, partnerská komunikace,
 • nové vybavení,
 • rodinné prostředí,
 • zařazování aktivních vyučovacích metod,
 • důraz na rozvoj gramotností,
 • dobrá dopravní dostupnost,
 • mimoškolní aktivity pro žáky,
 • hudební škola v prostorách školy.

Spolupráce s rodiči


„Děti jsou jako květiny a půda, ze které vyrůstají, to jsme my, dospělí.“


Vzdělávání neprobíhá pouze ve škole. Je ovlivňováno mnoha faktory, některé si ani neuvědomujeme. Chceme-li, aby školní vzdělávání dítě formovalo, je potřebná dobrá spolupráce žáků, učitelů a rodičů, tedy lidí, kteří si vzájemně důvěřují, hledají a nacházejí styčné body.


Formy spolupráce s rodiči:

 • pravidelné informování rodičů o úpravách školy na společných schůzkách,
 • tematické besedy a diskuse,
 • zapojení rodičů dle jejich zájmu a možností,
 • pravidelné individuální konzultace (žák - rodič – učitel),
 • společná setkávání na akcích školy, tříd,
 • dny otevřených dveří,
 • spolupráce při řešení projektů,
 • budeme usilovat o značku „Rodiče vítáni“ (více na www.rodicevitani.cz).

PODAŘÍ SE ZALOŽIT SDRUŽENÍ RODIČŮ? Potřebujeme alespoň 3 dobrovolníky z řad rodičů, kteří by se založení a řízení činnosti ujali.


Zapojení do projektů


sablonylogo.png, 19kB

Šablony II 1.9.2019 – 28.2.2022


 • Školní psycholog
 • Doučování
 • Kroužek deskových her a logiky
 • Tandemová výuka
MŠ ZŠ DESTINKA - ŠABLONY II je spolufinancován Evropskou unií. PDF.PNG, 699B .pdf
sablonylogo.png, 19kB

Šablony III 1.9.2021 – 30.6.2023


 • Personální podpora
 • Osobnostně profesní rozvoj pedagogů
 • Společné vzdělávání žáků
 • Podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit
 • Aktivity rozvíjející ICT
 • Spolupráce s rodiči žáků
 • Spolupráce s veřejností
MŠ ZŠ DESTINKA - ŠABLONY III. - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022045 je spolufinancován Evropskou unií. PDF.PNG, 699B .pdf

sablonylogoNPO.png, 19kB

Doučování žáků škol, realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy


 • Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožech školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.
DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL, realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. PDF.PNG, 699B .pdf

PSKUlogo.PNG, 9,1kB

Pomáháme školám k úspěchu od 1.9.2020


Naplňování projektové vize „Každý žák se učí naplno a s radostí, své učení si řídí.“


Zaměření na:


 • Rozvoj kompetencí k učení každého dítěte
 • Rozvoj kritické gramotnosti každého dítěte
 • Prostředí podporující učení

Sportuj ve škole


Sportovní aktivity pro žáky navštěvující školní družinu.