pozadiz.png, 45kB pozadihl.jpg, 260kB

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD


Výsledky přijímacího řízení do 1. tříd pro školní rok 2023/2024


vpr2023.png, 217kB

Zápis do ZŠ pro školní rok 2023/2024


Zápis žáků do 1. tříd ZŠ v roce 2023


V souladu s § 36, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuji místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání pro rok 2023 takto:

            13. dubna 2023 (čtvrtek) od 14:00 do 18:00 hodin
            14. dubna 2022 (pátek) od 14:00 do 17:00 hodin

            vždy v budově ZŠ E. Destinové 46, České Budějovice 370 05.


Zápis do 1. ročníku povinného základního vzdělávání se týká dětí, které dovrší do 31. 8. 2023 šesti let a dětí, kterým byl v roce 2022 povolen odklad školní docházky o jeden rok. Zapsat se mohou i děti z jiných obvodů.


Kritéria pro přijímání dětí do 1. třídy v roce 2023:

  1. děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy (Obecně závazná vyhláška statutárního města), jejichž sourozenec se ve škole vzdělává a vzdělávat bude i po 1.9.2023,
  2. děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy, bez sourozence na škole,
  3. děti do naplnění:
    1. děti, jejichž sourozenec již školu navštěvuje,
    2. děti navštěvující Duhovou mateřskou školu,
    3. ostatní.

V případě, že v jednom z kritérií bude překročen ředitelkou školy stanovený počet přijímaných žáků, bude provedeno losování. Losovat se bude ze všech dětí splňujících dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti vedení školy. Čas zápisu není pro přijetí rozhodující.


Kde získat žádost?

Žádost o přijetí, případně Žádost o odklad vyplňte na portále https://zapiszscb.c-budejovice.cz/ v době od 13.3. do 14.4.2023. Žádost vytiskněte. Zároveň je na těchto stránkách možné zarezervovat čas zápisu.


Co k zápisu s sebou?

Vytištěnou a podepsanou Žádost zákonnými zástupci předložíte u zápisu. Nemáte-li možnost vyplnit a vytisknout Žádost, provedeme společně v den zápisu nebo lze využít možnosti na odboru školství a tělovýchovy, náměstí Př, Otakara II. 1/1, České Budějovice - více na zápisovém portále.
K zápisu vezměte s sebou rodný list dítěteobčanský průkaz.


Odklad školní docházky:

Podle § 37 odst. 1 školského zákona může ředitel školy dítěti, které není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odložit školní docházku o 1 rok. V tomto případě musí být Žádost o odložení povinné školní docházky zákonného zástupce doložena doporučujícím posouzením školského poradenského pracoviště a dále také doporučením dětského lékaře. Obě přílohy lze dodat dodatečně, po domluvě.

Formulář pro dětského lékaře naleznete na webu www.destinka.cz, záložka Soubory ke stažení)Pokud se nemůžete zúčastnit zápisu ve výše uvedené dny, sjednejte si s ředitelkou školy individuální náhradní termín zápisu na telefonu +420 720 588 638.České Budějovice 9.3.2023